İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Atıf Düzeni

Tek Yazarlı Kitap

İlk Kullanıldığında

Hassan Khalilieh, Islamic Maritime Law: An Introduction (Leiden: Brill, 1998), 186.

İkinci Defa Kullanıldığında

Khalilieh, Islamic Maritime Law, 186.

Kaynakçada

Khalilieh, Hassan. Islamic Maritime Law: An Introduction (Leiden: Brill, 1998).

Editörlü Kitap

İlk Kullanıldığında

Benjamin Arbel, “Maritime Trade in Famagusta during the Venetian Period (1474- 1571)”, The Harbour of all the Sea and Realm Crusader to Venetian Famagusta, ed. Michael J. K. Walsh vd.,(Budapest: Central European University Press, 2014), 95.

İkinci Defa Kullanıldığında

Arbel, “Maritime Trade”, 95.

Kaynakçada

Arbel, Benjamin. “Maritime Trade in Famagusta during the Venetian Period (1474- 1571)”, The Harbour of all the Sea and Realm Crusader to Venetian Famagusta, ed. Michael J. K. Walsh vd.,(Budapest: Central European University Press, 2014), 91-103.

Makale

İlk Kullanıldığında

Vasillios Christides, “Naval History and Naval Technology in Medieval Times the Need for Interdisciplinary Studies”, Byzantion 58/2, 1988:310.

İkinci Defa Kullanıldığında

Christides, “Naval History”, 310.

Kaynakçada

Christides, Vasillios. “Naval History and Naval Technology in Medieval Times the Need for Interdisciplinary Studies”, Byzantion 58/2, 1988:309-332.

Çeviri Kitap

İlk Kullanıldığında

Stephen Mitchell, Geç Roma İmparatorluğu Tarihi M.S. 284 – 641, çev. Turhan Kaçar (Ankara: TTK 2016), 263.

İkinci Defa Kullanıldığında

Mitchell, Geç Roma İmparatorluğu, 263.

Kaynakçada

Mitchell, Stephen. Geç Roma İmparatorluğu Tarihi M.S. 284 – 641, çev. Turhan Kaçar (Ankara: TTK 2016).

Tez

İlk Kullanıldığında

Seyit Özkutlu, Medieval Famagusta: Socio- Economic and Socio- Cultural Dynamics (13th to 15th Cenutries), Doktora Tezi (Birmingham: The University of Birmingham 2014), 57.

İkinci Defa Kullanıldığında

Özkutlu, Medieval Famagusta, 57.

Kaynakçada

Özkutlu, Seyit. Medieval Famagusta: Socio- Economic and Socio- Cultural Dynamics (13th to 15th Cenutries), Doktora Tezi (Birmingham: The University of Birmingham 2014).

Birincil Kaynak

İlk Kullanıldığında

  1. Eusebius, Life of Constantine, çev. Averil Cameron & Stuart G. Hall, (Oxford: Clarendon Press 1999), I: 5.
  2. Nüveyrî, Nihâyetü’l Ereb fi Fûnûnü’l  Adab, c. XXIV, thk. Abdülmecid Tarhini (Beyrut: Dârü’l Kütübü’l İlmiyye 2004), 209.
  3. Hasan el- Rammah, Kitâbü’l Furûsiyye fi Resmü’l Cihâdü’l Mahtûtat, Bibliothèque nationale de France, Arabe. 2825, vrk. 34.

İkinci Defa Kullanıldığında

  1. Eusebius, Life of Constantine, I:5.
  2. Nüveyrî, Nihâyetü’l Ereb, c. XXIV, 209.
  3. Hasan el- Rammah, Kitâbü’l Furûsiyye, vrk. 34.

Kaynakçada

  1. Eusebius, Life of Constantine, çev. Averil Cameron & Stuart G. Hall, (Oxford: Clarendon Press 1999).
  2. Nüveyrî, Şihâbüddîn Ahmed b. Abdilvehhâb. Nihâyetü’l Ereb fi Fûnûnü’l  Adab, c. XXIV, thk. Abdülmecid Tarhini (Beyrut: Dârü’l Kütübü’l İlmiyye 2004).
  3. Hasan el- Rammah, Necmeddîn el- Ahdab. Kitâbü’l Furûsiyye fi Resmü’l Cihâdü’l Mahtûtat, Bibliothèque nationale de France, Arabe. 2825.

*Yazar, çevirmen, editör ve benzeri telif sahipleri ikiden fazla olduğu takdirde ilki yazılır, diğerleri “vd” ile belirtilerek kısaltılır.

**İnternet üzerinden yapılan kaynaklarında kaynak URLsi ve kaynağa erişim tarihi belirtilmelidir.

Mission News Theme by Compete Themes.